Notulen Dorpsraadsvergadering 5 november

Publicatiedatum: Donderdag 22 november 2012
Dorpsraadvergadering 5 november 2012


Aanwezig:, Jos Tamminga, Pius v.d. Groes, John Ebben, Jan Hendriks, Peter van Raaij, Marjan Jakobs (redactie)
Afwezig:, Jacob Fleuren, Frans Broeder,allen met bericht.

1. Opening
Jos opent de vergadering

2. Notulen van de vorige vergadering 1 okt 2012
Geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen

3. Niet-leden aan het woord
Geen andere dorpsbewoners aanwezig

4. Adverteren in Dorpsblad/website
Er is een verzoek binnengekomen voor het plaatsen van een advertentie van een makelaar uit Boxmeer. Plaatsing van advertenties mag. De dorpsraad heeft ten allen tijde het recht om een advertentie te weigeren

5. Ingekomen post en mededelingen
" Ingekomen post van VVK stuurt Jos door naar Jakob.
" Mail van Willem v.d. Rijdt dat de gemeente is begonnen met het repareren van de verlichting van het looppad op het kerkplein

6. De toekomst van de Kermis in Vortum-Mullem
Frans Broeder neemt hierover contact op met Pedro Lamers voor een eerste initiatief

7. Jeu de boules baan
Jos neemt contact op met Henk Broeren over het vervolg

8. Lopende zaken
" Er is een bijeenkomst geweest met het parochiebestuur over mogelijke bestemmingen van het kerkgebouw. Het bestuur werkt de geopperde ideeën in eerste instantie uit
" Er is nog geen duidelijkheid over het bestemmingsplan bij v.d. Poel. Jos neemt contact op met de gemeente over de stand van zaken

9. Rondvraag
Geen vragen

10. Sluiting

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: