Notulen Dorpsraadsvergadering 3 december.

Publicatiedatum: Zaterdag 15 december 2012
Dorpsraadvergadering 3 december 2012


Aanwezig: Jos Tamminga, Pius v.d. Groes, John Ebben, Jan Hendriks, Peter van Raaij, Jacob Fleuren, Frans Broeder
Niet-leden: Peter van Bree, Toon Gerrits, Samen Sterk
Afwezig:n.v.t.


1. Opening
Jos opent de vergadering

2. Notulen van de vorige vergadering 5 november  2012
Geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen.

3. Niet-leden aan het woord
Samen Sterk (Overloon/Vierlingsbeek) informeert de dorpsraad over het gezamenlijk collecteren en de voordelen ervan. Op de oproep van Jos op onze website is geen reactie gekomen vanuit de collectanten. Anja en Marije van Samen Sterk vragen of de dorpsraad enkele namen aan kan leveren van de contactpersonen van de verschillende goede doelen zodat zij deze kunnen benaderen.

4. Ingekomen post en mededelingen
" Info binnengekomen vanuit de gemeente Boxmeer over de gladheidsbestrijding. Bak met zout blijft bij het Gemeenschapshuus staan.
" Mail van Willem van de Rijdt over het beleid van de website in de diverse dorpen. Komt onder dat agendapunt terug
" Er zijn enkele bijeenkomsten geweest van uit de vereniging van kleine kernen. Vanuit de dorpsraad gaat hier zelden iemand naar toe

5. Bouwen in Vortum-Mullem
Jos heeft contact gehad met wethouder Jos de Graaf. Het concept bestemmingsplan is begin oktober gepubliceerd. Het plan ligt nu bij Gedeputeerde Zaken. Het kan in het eerste kwartaal 2013 in de Gemeenteraad behandeld worden. Dan zou het bouwrijp maken daarna kunnen starten.

6. Website
Geert van Raaij stopt met het technisch beheer van onze website en draagt dit over aan een bedrijf in Bakel. Willem van de Rijdt probeert de website van de dorps- en wijkraden voor de verschillende dorpen en wijken, nieuw leven in te blazen en vraagt om ideeën. Wordt vervolgd.

7. Samenstelling dorpsraad
Jos geeft aan dat hij in maart, na 16 jaar Dorpsraad en 11 jar voorzitter te zijn geweest, wil stoppen als voorzitter van de dorpsraad. Jacob sluit hierop aan dat hij hetzelfde idee heeft om er ook op niet al te lange termijn mee te willen stoppen. Jos geeft aan dat hij dit op de website zal vermelden en dat de dorpsraad op zoek is naar een nieuwe leden en een voorzitter en secretaris.

8. Lopende zaken
" De voorbereidingen van de jeu-de-boulles baan moeten worden geregeld. We wachten nog even af wat de reactie is van de SWOG met betrekking tot subsidie van hun kant.
" De werkgroep voor het organiseren van de kermis in de toekomst heeft de dorpsraad gevraagd om contact op te nemen met andere dorpsraden over het aantrekken van een mogelijke exploitant als de gesprekken met van de Sande stranden. Verder is de dorpsraad gevraagd om het eerste jaar de nieuw op te zetten activiteiten financieel te ondersteunen.

9. Rondvraag
Jan Hendriks geeft aan dat de lantaarnpaal bij de ingang van het sportveld kapot is. Jos geeft aan dat hiervoor een meldpunt is op de gemeentelijke website.
De kerstboom moet voor dit jaar nog worden geregeld en opgezet. Peter van Raaij zal bij Henny Walraven informeren of hij een boom kan regelen. Diverse vrijwilligers zijn bereid om de boom te plaatsen.

10. Sluiting

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: