Notulen dorpsraadvergadering 7 juli 2014

Publicatiedatum: Maandag 07 juli 2014

Dorpsraadvergadering 7 juli 2014
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
Notulen
De notulen van 2 juni 2014 worden goedgekeurd
 
Werkgroepen aan het woord
MFA

De werkgroep heeft in kaart gebracht wat het gebruik is van de verschillende locaties: kerk, gemeenschapshuus, ’t Benkske, school en Spoorzicht. De verschillende locaties hebben aangegeven wat hun wensen/eisen zijn voor de nieuwe accommodatie. Verder is een eerste voorzichtige exploitatie opgezet. Deze informatie is eind juni besproken met de gebouwencommissie (ingeschakeld door de parochie). De gebouwencommissie is positief over het rapport, maar het is nu wachten op een reactie van het parochiebestuur.
 
Benefietdag
De werkgroep benefietdag is volop in voorbereiding. Er is contact met de verenigingen in het dorp en er worden diverse workshops georganiseerd. Ook zal er een goederen- en dienstenveiling worden gehouden. Goederen en diensten kunnen nog steeds worden aangeboden bij de organisatie. Info is ook terug te vinden op facebook en op de site.
 
Zorg en welzijn
Een groepje vrijwilligers is bereid gevonden om hulp te bieden aan ouderen. Enkele leden van de werkgroep gaan ouderen benaderen die nu nog niet betrokken zijn bij activiteiten in het dorp. Deze ouderen worden een keer benaderd of ze wel behoefte hebben om deel te nemen aan bepaalde activiteiten.  Verder wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn voor het geven van een cursus Tai ? ‘opvangen van vallen voor ouderen’.
 
Burgerparticipatie
Petra Broeder is aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de burgerparticipatieraad. Tijdens deze bijeenkomst worden thema’s besproken die leven in het dorp. De notulen hiervan worden nog teruggekoppeld.
 
Collecte
In plaats van allemaal afzonderlijke collectes kan er ook een gezamenlijke collecte worden georganiseerd in de vorm van een ‘goede doelen week’. Deze ‘goede doelen week’ wordt door elk dorp op haar eigen manier ingevuld. In Vortum willen Petra en Marian Broeder inventariseren of er draagvlak is om dit op deze manier te organiseren. Het draaiboek van Sambeek wordt als voorbeeld genomen.
                                                                                        
Mededelingen en ingekomen stukken
Verlichting kerkplein

De spotjes op het kerkplein werken.
 
Wandelen met Mariëlle Wijnen
Mariëlle is raadslid in de gemeente Boxmeer. Inwoners van de gemeente Boxmeer kunnen met haar een afspraak maken om samen te gaan wandelen en tijdens deze wandeling van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen in het eigen dorp. Petra Broeder neemt met haar contact op.
 
Collegebezoek veranderde opzet
Het college wil eind 2014 begin 2015 een keer een bezoek brengen aan Vortum-Mullem. De dorpsraad wil dit in middels een open vergadering voor het hele dorp gaan organiseren.
 
Straatnaamgeving
Tijdens de vergadering heeft er een stemming plaatsgevonden onder alle aanwezigen. De vergadering heeft de voorkeur uitgesproken voor de volgende namen:
Plan Luinbeekweg: Molenhof
Plan van den Bosch: Bosch-akker
Deze namen zullen met de motivatie erbij worden voorgedragen aan de gemeente Boxmeer
 
Rondvraag
Plan Luinbeekweg ligt stil vanwege problemen met asbest. Het is onduidelijk hoelang dit nog gaat duren.
 
Wilhelmien meldt dat op de site van de dorpsraad staat dat er geen werkgroepen actief zijn terwijl er wel degelijk veel mensen heel actief zijn. John zal dit aanpassen op de site.
 
Volgende vergadering is op 1 september om 20.30 uur bij Café Spoorzicht
 
Sluiting
Peter sluit de vergadering en wenst iedereen een prettige vakantie
 
 

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: