Financiële positie gemeente Boxmeer evenwichtig en gezond

Publicatiedatum: Donderdag 28 mei 2020


Jaarlijks behandelt de gemeenteraad voor het zomerreces een drietal financiële documenten uit de planning & controlcyclus. Deze behandeling vindt plaats in de raadsvergadering van 2 juli aanstaande. Geconcludeerd kan worden dat de financiële positie van de gemeente Boxmeer evenwichtig en gezond is. De diverse financiële ratio’s laten de laatste jaren een stabiele positieve ontwikkeling zien in tegenstelling tot een landelijk dalende trend. De gemeente Boxmeer presenteert al jaren een reëel sluitende begroting en de jaarrekeningen laten een positief resultaat zien.
 
Jaarrekening 2019
De jaarrekening 2019 van de gemeente Boxmeer sluit na overheveling van doorlopende budgetten naar 2020 met een netto positief resultaat van € 1.103.143. Belangrijkste meevallers zijn een hogere Algemene Uitkering van het Rijk, lagere kosten Inkomensvoorzieningen en een hogere opbrengst van leges. Voorgesteld wordt het positieve resultaat te storten in een bestemmingsreserve ter dekking van toekomstige investeringen. Daarnaast is een bedrag van € 500.000 opzij gezet om onder andere de gevolgen van de corona-crisis op de gemeentelijke budgetten in 2020 op te vangen.
 
Inhoudelijk is in 2019 veel gerealiseerd en gestart. Een (niet uitputtende) lijst van deze zaken:
Vaststelling van het herindelingsontwerp tot vorming van de nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022;
Instelling Jongerenforum;
Start nieuwbouw gymzaal Metameer;
Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied;
Start herontwikkeling hoek Burgemeester Verkuijlstraat/Steenstraat;
Start herinrichting Hoogkoorplein;
Aanleg breedband in de gemeente Boxmeer. 
Een volledige toelichting op de inhoudelijke en financiële realisaties van de gemeente Boxmeer in 2019 is terug te vinden in de jaarrekening 2019.
 
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Via de 1e Algemene Begrotingsbijstelling wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en de hier aan gekoppelde middelen van het dienstjaar 2020. Geconcludeerd kan worden dat de begroting 2020 op koers ligt met per saldo een negatieve afwijking van € 292.026. Belangrijkste mutaties zijn:
Lagere personeelskosten € 405.000 (voordeel);
Hogere kosten outplacement € 212.000 (nadeel);
Hogere kosten inhuur personeel € 247.000 (nadeel);
Kosten bestrijding eikenprocessierups € 60.000 (nadeel);
Lagere winstuitkering BNG € 51.000 (nadeel);
Hogere kosten WOZ bezwaar en beroep € 50.000 (nadeel). 
Kadernota 2020
In de Kadernota 2020 wordt een eerste doorkijk gegeven naar de begrotingsjaren 2021-2024. Hiermee wordt de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium betrokken bij de door het college van B&W gedachte beleidsontwikkelingen en kan zij prioriteiten aangeven.
 
De financiële positie van gemeenten staat al langer onder druk en de coronacrisis verslechtert deze positie verder door hogere kosten en derving van inkomsten. Met het kabinet wordt onderhandeld over meer financiële stabiliteit voor gemeenten. Daarnaast lopen onderzoeken naar de structurele kosten van de Jeugdzorg en de Herijking van het Gemeentefonds. Met name de laatste kan grote (negatieve) gevolgen hebben voor de plattelandsgemeenten.
 
Het college van B&W stelt in het begrotingsjaar 2021 een hoger investeringsniveau voor dan gebruikelijk. Dit wordt ingegeven door de wens de gemeente Boxmeer met een goed voorzieningenniveau over te laten gaan naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Het college hecht er aan dat een aantal noodzakelijke projecten doorgang kunnen vinden. Tegelijkertijd wil het college de gemeente Boxmeer als een financieel gezonde gemeente overdragen aan de nieuwe gemeente. De Kadernota 2020 laat dan ook ondanks het hogere investeringsniveau een sluitend meerjarenperspectief zien.
 
De Jaarrekening 2019, 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 en de Kadernota 2020 zijn vanaf 29 mei digitaal beschikbaar op www.boxmeer.nl onder de knop BEGROTING ONLINE
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: